Verslag wijkbijeenkomst Aardgasvrij Bottendaal 12 juni 2019

De informatiebijeenkomst over Aardgasvrij Bottendaal bestond uit 2 delen: het 1e deel was bedoeld voor wijkbewoners die nog niet eerder betrokken waren bij het proces om te komen tot een aardgasvrije wijk. Hier kwamen zo’n 70 mensen op af, voor het overgrote deel particuliere huiseigenaren. De gemeentelijke projectleider, Erik Maessen, trapte de bijeenkomst af. Hij gaf een presentatie over de aanleiding van aardgasvrije wijken, waarom nu juist in Bottendaal gestart is met het proces en wat de gemeente allemaal doet in de warmtetransitie.

Duidelijk werd dat er nog veel onzeker is, bijvoorbeeld over hoe alles betaald moet worden en wat technisch kan. En ook dat het voor huiseigenaren niet nodig is om morgen al aan de slag te gaan. Maar dat de tijd tot 2035 wel nodig is om goed uit te zoeken hoe Bottendaal aardgasvrij kan worden. Om samen een wijkwarmteplan op te stellen en Bottendaal aardgasvrij te maken. 

Wijkwarmteplan

Het 2e deel van de bijeenkomst was met name bedoeld voor wijkbewoners die al waren aangehaakt bij Aardgasvrij Bottendaal. Bij dit deel van bijeenkomst waren ook zo’n 70 mensen aanwezig. Zij kregen uitleg over het opstellen van het wijkwarmteplan, waar de projectgroep Aardgasvrij Bottendaal al enige tijd aan werkt. In dit plan komt te staan hoe de wijk in elkaar zit en welke alternatieven voor aardgas hier mogelijk zijn. Ook staat er straks in hoe Bottendaal stappen kan zetten op weg naar een aardgasvrije wijk. De gemeenteraad stelt dit wijkwarmteplan vast. Het vormt vanaf dan de basis voor de overgang naar een aardgasvrije wijk in 2035, die steeds geüpdatet zal worden. Verderop leest u meer over de planning. 

Samenwerken in de wijk

Om een goed en door de wijk gedragen wijkwarmteplan te kunnen maken, werkt de gemeente intensief samen  met alle belanghebbenden, zoals bewoners, de woningcorporaties, de netbeheerder en ondernemers. In de projectorganisatie Aardgasvrij Bottendaal zijn bewoners actief in vier verschillende werkgroepen: mensen, huizen, techniek en financiën.
Bewoners uit de eerste drie werkgroepen werden tijdens de bijeenkomst geïnterviewd over het proces tot nu toe en hoe zij dat ervaren hebben. De werkgroepen hebben al veel zaken uitgezocht en informatie verzameld voor in het wijkwarmteplan (zie verderop).

Woningcorporatie Talis

Woningcorporatie Talis bezit ook woningen in Bottendaal. De heer Thoonen van Talis zette uiteen hoe de corporatie in dit traject staat. Talis streeft naar een CO2-neutrale woningvoorraad. Aardgasvrij worden is hierin een belangrijke stap. Betaalbaarheid is voor Talis de belangrijkste randvoorwaarde. 

Alternatieven voor aardgas 

Tijdens een eerdere wijkbijeenkomst was er veel vraag naar wat er voor aardgas in de plaats kan komen om huizen, water en eten te verwarmen. Bureau Greenvis gaf hier een presentatie over. Zowel hoge temperatuur- als lage temperatuursystemen en collectieve en individuele systemen zijn de revue gepasseerd. Zoals een all-electric systeem, waarbij de woning wordt verwarmd met een warmtepomp. Of een warmtenet, waarbij de woningen worden aangesloten op een collectief systeem dat warm water aflevert aan de woningen. 

Planning

Tenslotte kwam de planning aan de orde. Die ziet er als volgt uit:

  • Na de zomer:    wijkanalyse en kansrijke alternatieven
  • Najaar 2019:    concept-wijkwarmteplan
  • 1e kwartaal 2020:    start formele inspraak wijkwarmteplan
  • 2e kwartaal 2020:    vaststellen wijkwarmteplan gemeenteraad

 Wat is er al aan informatie bekend?

Aan het einde van de informatieavond gaf een aantal aanwezigen aan dat ze nog informatie misten in de presentaties. Daarom vindt u hieronder aanvullende informatie over: wat de projectorganisatie tot nu toe heeft gedaan, welke informatie voor in het wijkwarmteplan al is verzameld en wat de projectgroep op dit moment nog uitzoekt. 

Wijkanalyse 

Er is een wijkanalyse gemaakt op basis van openbaar beschikbare gegevens, zoals aantal woningen, woningtypen, sociale verhuur, particuliere verhuur, bedrijven, beschermd stadbeeld, monumenten e.d. Ook het gas- en elektraverbruik in de wijk geïnventariseerd, de bevolkingssamenstelling en de leefbaarheid. Daarnaast zijn de onderhoudsplanningen van de gemeente en de staat van het gasnet in de wijk in kaart gebracht.  

Werkgroepen

De werkgroep Mensen heeft in de wijk interviews gehouden waarmee de projectgroep een beter beeld heeft gekregen waar de zorgen van de wijkbewoners, maar ook de kansen liggen. Bewoners gaven bijvoorbeeld aan dat ze zich zorgen maken over de kosten, het feit dat er nog veel zaken onzeker zijn en dat ze zelf een keuze willen hebben. Deze informatie helpt ons verder om een goed proces voor het wijkwarmteplan te organiseren.

De werkgroep Huizen heeft zeven woningtypen geselecteerd die representatief voor de wijk zijn en waarmee de consequenties voor het aardgasvrij worden (financieel en technisch) in beeld gebracht kunnen worden. Van monumenten tot nieuwbouwwoningen aan de Castellalaan.

De werkgroep Techniek heeft een inventarisatie gemaakt van isolatiemethodieken. Ook zijn in deze groep alle mogelijke alternatieven voor aardgas bekeken. Met drie experts op het gebied van isoleren en warmtesystemen (CE-Delft, Greenvis en Groen Grachten) is een zogenaamde expertmeeting georganiseerd. Hier bleek dat alternatieven, zoals het stoken van biomassa (hout- en pelletkachels) en de inzet van groen gas en waterstofgas op dit moment niet haalbaar lijken. Voor deze varianten geldt dat er te weinig beschikbaar is om hele woonwijken   mee warm te stoken. Het stoken van biomassa heeft verder nog als nadeel dat het vervuilend is. Het bovenstaande neemt niet weg dat we de ontwikkelingen op het gebied van de duurzame productie van waterstofgas blijven volgen. Worden ze kansrijk, dan neemt de projectgroep ze in een latere fase alsnog mee in het proces.

Al deze informatie krijgt een plek in het wijkwarmteplan, dat in het najaar in concept aan de wijk wordt gepresenteerd. 

Momenteel nog in onderzoek

Ook nu worden nog varianten onderzocht. Dat zijn: aansluiten op het stedelijk warmtenet, het aanleggen van een lokaal warmtenet (lage temperatuur) en warmtepompen (per woning of per blok of straat). Zijn deze technisch en financieel haalbaar? De uitkomsten hiervan komen ook in de eerste versie van het wijkwarmteplan te staan. Daarin beschrijven we ook wat er verder nog uitgezocht moet worden. Bijvoorbeeld: Hoe kan een collectief systeem geëxploiteerd en beheerd worden? Welke rol kan bijvoorbeeld een energie-corporatie hierin spelen? Kortom, er is ook na de eerste versie van het wijkwarmteplan nog veel uit te zoeken. We nemen daarvoor als projectgroep de tijd, zodat iedereen een zorgvuldige keuze kan maken. Het wijkwarmteplan vormt de basis en groeit steeds mee.